ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VEDER

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder nummer 83302034

ARTIKEL l

1.1 Levering geschiedt onder toepassing van de leveringsvoorwaarden van VEDER gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder nummer 83302034.

1.2 Deze en de navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VEDER goederen en/of diensten aan afnemers levert tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door VEDER uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden is voor VEDER slechts bindend voor die ene specifieke transactie.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

ARTIKEL 2 - OFFERTES

  1. I Alle offertes, waarbij niet het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend.

2.2 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen.

Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

2.3 Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

2.4 Acceptatie van een vaste offerte bindt VEDER slechts indien het desbetreffend bericht van de afnemer haar binnen tien dagen na die, waarop de offerte werd gedateerd, heeft bereikt.

2.5 VEDER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien tussen de datum van de levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan de afnemer. Dit is eveneens van toepassing op zogenaamde repetitie-orders, welke niet zijn uitgevoerd . binnen zes maanden na verstrekken van de eerste opdracht.

ARTTKEL 3 - LEVERING

3.1 De door VEDER opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor haar niet bindend. Overschrijding van de levertijd ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Evenmin heeft afnemer in dat geval recht op schadevergoeding dan wel het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3.2 Indien niet anders overeengekomen, geschiedt levering van orders boven € 900,- exclusief BTW franco aan huis, met dien verstande dat de goederen voorrisico van de opdrachtgeverreizen.

3.3 De afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkomen respectievelijk mededeling van VEDER dat ze ter beschikking van de afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is VEDER tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

3.4 Wanneer de afnemer weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door VEDER worden opgeslagen en zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

ARTTKEL 4 - RECLAME

4.1 De door VEDER geleverde goederen dienen terstond na aflevering door de afnemer gecontroleerd te worden.

4.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen en een duidelijke omschrijving bevatten van de geconstateerde gebreken.

4.3 De Afnemer is niet gerechtigd op grond van een zodanige klacht de betaling uit te stellen of te weigeren.

4.4 Ingeval van een gerechtigde reclame is de aansprakelijkheid van VEDER aldus beperkt, dat zij naar haar keus de goederen kan vervangen door andere goederen conform de bestelling, dan wel een door haar vast te stellen vergoeding in geld kan uit betalen ter compensatie van de minderwaarde.

4.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zal VEDER nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door het aan de reclame ten grondslag liggende gebrek, zoals arbeidsloon, aankoop van vervangende goederen door de afnemer en bedrijfsschade voor deze bij productaansprakelijkheid tot maximaal € 5000,-.

ARTIKEL 5 - BETALING

5.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie of opschorting en zonder aftrek van kosten of kortingen.

5.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt, kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij VEDER hiermee van tevoren uitdrukkelijk akkoord gaat.

5.3 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

5.4 Indien afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VEDER zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van l,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale bedrag en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van VEDER de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.5 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe, naar uitsluitend oordeel van VEDER aanleiding geeft, kan VEDER nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

ARTIKEL 6 - EIGENDOMVOORBEHOUD

6.1 Alle door VEDER geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat koper aan alle verplichtingen tegenover VEDER, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen, heeft voldaan.

6.2 De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand.

6.3 Indien naar het oordeel van VEDER de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten.

6.4 Onverminderd het hierboven in artikel bepaalde, worden de nog bij de afnemer aanwezig zijnde goederen, die door VEDER zijn geleverd, geacht onbetaald gebleven te zijn.

ARTTKEL 7.- OVERMACHT

7.1 Indien VEDER door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waaronder uitvoering van de order redelijkerwijs van VEDER niet kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van VEDER, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine epidemieën, onlusten en import- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschrift en dan wel doorweersomstandigheden.

ARTIKEL 8.- GESCHILLEN

  1. 1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan.in welke vorm en taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook. die naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van VEDER die zich in casu van deze algemene voorwaarden heeft bediend, dan wel aan de Rechter in de woonplaats van afnemer, zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

8.3 Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden van VEDER ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.